เอกสารสำหรับ ยื่นกู้ซื้อบ้าน

เอกสารส่วนบุคคล

บัตรประจำตัวประชาชน

/ ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

ทะเบียนบ้าน

( ฉบับเจ้าบ้าน )

ทะเบียนสมรส

/ ใบหย่า / ใบมรณะบัตร ( สำเนา )

ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล

( สำเนา )

บัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส

( สำเนา )

เอกสารทางการเงิน

ใบรับรองเงินเดือน

( สำเนา )

สลิปเงินเดือน

หรือหลักฐานการรับเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน

บัญชีเงินฝาก

ย้อนหลัง 6 เดือน ( กรณีอาชีพประจำ ) และ 12 เดือน ( กรณีอาชีพอิสระ ) สำเนา

หลักฐานฐานะการเงิน

อื่นๆ ( พร้อมแสดงเอกสารฉบับจริง )

ทะเบียนการค้า

ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนฯ ( สำเนา )

ใบเสร็จการเสียภาษี

หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

รูปถ่ายกิจการ

อื่นๆ ( พร้อมแสดงเอกสารฉบับจริง )

ใบประกอบวิชาชีพ

( สำเนา )