Financial day ที่โครงการ คอนโด ดรีม บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561

Financial day ที่โครงการ คอนโด ดรีม บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 โดยมี คุณ จิ๊ก เนาวรัตน์ ยุตะนันทน์ (ผู้อำนวยการด้านการตลาดเป็นผู้กล่าวเปิดงานและ ร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้